Maandag 25 juli, maakt de Raad van State haar uitspraak bekend inzake de kwestie Waddenvereniging versus de Provincie Noord-Holland. De Waddenvereniging spande drie weken geleden een proces aan tegen de Provincie met als doel de door de Provincie verleende vergunning van 5 jaar, voor het organiseren van een Powerboatrace op het Marsdiep bij Den Helder, te herroepen. Daarnaast heeft Waddenvereniging een verzoek gedaan bij de Dienst Regelingen in Den Haag om de race te verbieden. De organisatie van de Grand Prix of the Sea verwacht dit besluit niet eerder dan morgen te ontvangen.

Standpunt van de Grand Prix of the Sea

Als organisatie hechten wij er waarde aan te benadrukken dat wij vanuit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen ons zeer bewust zijn van de natuur en de omgeving van Den Helder en de Wadden in het bijzonder. De organisatie van de Grand Prix of the Sea is bij het kiezen van het tijdstip en de locatie zeer zorgvuldig te werk gegaan. De locatie Den Helder en dan specifiek het Marsdiep is daarbij als meest geschikte locatie naar voren gekomen. Wij zijn ons er dan ook als organisatie heel bewust van dat de races dus op de Waddenzee plaats vinden. Daar gelden uiteraard specifieke eisen en normen waar wij ons aan willen en moeten houden. Dat doen wij ook, want na uitgebreid onafhankelijk onderzoek door het gerenommeerde Maritiem Onderzoekbureau IMARES is vastgesteld dat het evenement, zoals wij dat willen organiseren, ruim binnen de gestelde Natuurbeschermingswet normen blijft en geen enkele schade oplevert. Op veel punten hebben wij zelfs een strengere normering gehanteerd dan wettelijk vereist. Wij zijn er als organisatie dan ook van overtuigd dat wij op verantwoorde wijze zonder nadelige effecten voor de natuur de Grand Prix of the Sea kunnen en blijven organiseren.

Geen Grand Prix of the Sea 2011

Los van de uiteindelijke uitspraak door de Raad van State heeft het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen en de inmenging van de Waddenvereniging dusdanige vertraging opgeleverd dat een week voor de aanvang van het wereldkampioenschap er nog steeds geen groen licht is. Het tijdsbestek waarbinnen de teams moeten zorgen dat hun schepen en logistieke ondersteuning naar Nederland moeten worden vervoerd is nu te kort geworden. Sponsoren moeten wereldwijd hun partners en gasten uit kunnen nodigen. Ook voor de eigen organisatie geldt dat de realisatie van een aantal onderdelen van het programma door de tijd nagenoeg niet meer te realiseren zijn. Vele cruciale besluiten hadden al genomen moeten worden. Bij elk groot evenement is er een point of no return. Voor de Grand Prix of the Sea was dat afgelopen vrijdag 22 juli.

In goed overleg met de partners en sponsoren is daarom besloten dat de Grand Prix of the Sea voor 2011 geen doorgang zal vinden. Wij betreuren dit ten zeerste maar wij willen alleen verder gaan als de kwaliteit van het evenement of bepaalde onderdelen daarvan gewaarborgd is. Binnen de tijd die ons nu nog rest is dat niet meer mogelijk. Mede gelet op het grote afbreukrisico en de financiële gevolgen voor alle partijen kunnen wij dan ook nu niet anders beslissen.

Het evenement 2012 en verder

Betekent dit dat het evenement voor de toekomst van de baan is? Nee, in tegendeel zelfs. Onze doelstelling is nog steeds om de komende jaren een evenement neer te zetten van wereldniveau. Het gehele draaiboek aangevuld met de uitspraak van de Raad van State vormt hiervoor de perfecte basis. Wij gaan dan ook verder met de organisatie en zullen ons in overleg met partners, sponsoren en de diverse raceteams volledig richten op 2012 en de daarop volgende jaren. Wij gaan er daarbij vanuit dat Den Helder nog steeds de locatie zal zijn van dit unieke evenement.

Hoe gaat de organisatie verder?

De komende dagen wil de organisatie gebruiken om alle afspraken met betrekking tot het evenement zoals dat tot nu toe was ingepland af te wikkelen. Uiteraard zullen wij ook de mensen gaan benaderen die al een ticket hebben gekocht. Alle betrokken partijen zullen door ons persoonlijk benaderd worden. Tevens zullen wij alle informatie via de website en landelijke media kenbaar maken. Gelet op de omvang van het project zal de afwikkeling wel enige tijd in beslag gaan nemen. Wij vragen hiervoor uw geduld en begrip.

 

Reactiemogelijkheid uitgeschakeld